„Promocja produktów i członków Śląskiego Klastra Lotniczego na arenie międzynarodowej”, POIR.02.03.03-24-0001/20 w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia I potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I,
Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych
KRÓTKI OPIS PROJEKTU:
Projekt polega na umożliwieniu wyjścia prowadzenia działań promocyjnych członkom klastra na rynkach zagranicznych m.in. poprzez udział w międzynarodowych
targach i misjach gospodarczych. Drugim aspektem jest możliwość nawiązania współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi i dostęp
do zagranicznej infrastruktury badawczej, jak i podtrzymanie współpracy z obecnymi kooperantami. Działania te pozwolą na dyfuzję wiedzy i pozyskanie
know-how w obszarze technologii i materiałów kompozytowych, jak i nawiązaniu kontaktów i współpracy biznesowej z międzynarodowymi partnerami.
Wybór imprez międzynarodowych został poprzedzony analizą potrzeb członków klastra w obszarze dotarcia do nowych klientów, niwelowania luki
technologicznej, nawiązywania współpracy oraz pozyskiwania nowych kontraktów. Członkowie klastra wskazali imprezy targowo-wystawiennicze o najwyższej
renomie zarówno w sektorze lotniczym, automotive ze szczególnym nastawieniem na udział w targach dot. technologii i materiałów kompozytowych.
Promocja marki klastra na targach i misjach gospodarczych nie tylko przyczyni się do jej większej rozpoznawalności, ale przede wszystkim do wzmocnienia
pozycji konkurencyjnej członków klastra wobec innych podmiotów z branży lotniczej i automotive. Ponadto udział w zagranicznych imprezach targowo-
-wystawienniczych to szansa na wyszukanie i dobór partnerów na rynku docelowym oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających
do wprowadzenia produktów/usług przedsiębiorców na wybrany rynek zagraniczny.

Ze względu na to, iż klaster skupia podmioty zarówno z sektora lotniczego, automotive i spożywczego możliwym staje się również osiągnięcie synergii
pomiędzy sektorami dzięki działaniom badawczo-rozwojowym i wykreowanie
międzysektorowych nisz technologicznych pozwalających na adaptację technologii kompozytowych w tych branżach. Zatem podejmowane działania
przełożą się na zintensyfikowanie współpracy z otoczeniem gospodarczym klastra i jego członków.
CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest nawiązanie kooperacji biznesowych z klientami oraz dostawcami komponentów i instytucji B+R, na rzecz rozwoju produktów i usług,
w tym wprowadzenia kluczowych rozwiązań technologicznych oraz umożliwienia customizacji produktów zmierzających do podniesienia konkurencyjności
członków ŚKL.
Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie takich rezultatów jak: zdobycie wiedzy na temat możliwości rozwoju technologicznego produktów członków
klastra, jak również wzrost efektywności działań promocyjnych klastra na arenie międzynarodowej oraz zdobycie doświadczenia w komercjalizacji innowacyjnych
rozwiązań w obszarze kompozytów mających zastosowanie w sektorze lotniczym, automotive.
Produktami będą:

  • pozyskanie nowych partnerów biznesowych oraz potencjalnych inwestorów – podpisanie 20 listów intencyjnych o współpracy,
  • promocja produktów członków klastra na 19 rynkach europejskich i pozaeuropejskich w tym 10 imprezach targowych i 37 misjach,
  • organizacja i udział w 7 szkoleń (usługi aktywizacji).
Powrót