KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji sp. z o.o.

 

  • Administratorem danych osobowych jest Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Kaniowie (kod pocztowy 43-512) przy ul. Stefana Kóski 43, telefon: +48 507 108 146, e-mail: irena.marek@parklotniczy.eu
  • Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze i do celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, obejmujących prowadzenie rekrutacji, ustalenie, dochodzenie, lub obronę roszczeń prawnych, wynikających z umowy, lub z nią związanych, jak również w celu prowadzenia korespondencji za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a), b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  • Dane osobowe pochodzą od osoby, której dotyczą, lub przekazywane są przez stronę umowy, w zakresie niezbędnym do jej zawarcia i realizacji (dane osób kontaktowych, osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań wynikających z zawartej umowy).
  • Dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym do przeprowadzania u Administratora czynności kontrolnych i audytowych, oraz podmiotom upoważnionym przez Administratora i przetwarzającym dane w imieniu Administratora.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez właściwe przepisy prawa, okres rekrutacji, okres realizacji umowy, do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń powstałych w zw. z umową, w przypadku danych przetwarzanych w celu prowadzenia korespondencji za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www Administratora – przez okres prowadzenia korespondencji.
  • Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, uzupełnienia, uaktualnienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych ma miejsce na podstawie udzielonej zgody, również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa krajowego i unijnego.
  • W przypadku danych pozyskanych w celu podjęcia czynności przed zawarciem umowy/ wykonania umowy/prowadzenia rekrutacji/prowadzenia korespondencji za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www Administratora, podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do. podjęcia powyższych czynności. W przypadku niepodania danych podjęcie tych czynności nie będzie możliwe.
  • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i nie będą podlegać profilowaniu.
Powrót